پس از مدتها انتطار کانون هنر ایران با افتخار تقدیم میکند
پاسخی گرم به اشتیاق هنر دوستان

تنها صداست که می ماند

پیوند خوش آیند موسیقی کلاسیک ایرانی با موسیقی مدرن جهان و موسیقی الکترونیک

تنها صداست که می ماند

به تصویر کشیدن شعر فروغ فرخزاد با رقص مدرن
Choreographer: Yolande Snaith

تنها صداست که می ماند

با صدای خوش اعظم علی، ویولن کیا وش نورایی و موسیقی
شاهرخ یادگاری

جمعه 18 ماه نوامبر ساعت 8 شب در

Aratani/Japan America Theatre
244 South San Pedro Street
Los Angeles, CA 90012
Between 2nd and 4th street
Information: 310 281-6010

مراکز فروش بلیط
میوزیک باکس: 3466-473-310
کیو مارکت: 4252-345-818
سوپر ارواین: 8844-552-949
و گیشۀ سالن : 3700-680-213

این برنامه به زبان انگلیسی اجرا میشود